Ten komunikat o błędzie jest widoczny tylko dla administratorów WordPressa

Błąd: nie znaleziono kanału.

Przejdź na stronę ustawień kanału Instagramu, aby utworzyć kanał.

Polityka prywatności

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST

KOMBINAT BUDOWLANY „HYDROBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bezprawiu 1, 78-100 Kołobrzeg – wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000726684, NIP 6711830578, REGON 369913298.

 

PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH

Administrator Danych Osobowych – jeśli wyrazisz na to zgodę – będzie przetwarzał Twoje dane osobowe — wyłącznie we wskazanych poniżej, ściśle określonych celach:

  • udzielania zainteresowanym naszymi produktami odpowiedzi na pytania dotyczące naszej działalności oraz oferowanych przez nas produktów;
  • dostarczania, rozwijania i ulepszania oferowanych przez nas produktów oraz treści na stronie internetowej;
  • marketingu bezpośredniego tzn. sytuacji, gdzie osoba zainteresowana zostanie zapoznana z ofertą naszych produktów – w zakresie zdefiniowanych wcześniej potrzeb oraz późniejszego przetwarzania danych wyłącznie w celu realizacji umowy;
  • w celu późniejszego zawarcia umowy deweloperskiej;
  • automatycznego zbierania danych dotyczących adresu IP odwiedzających użytkowników pod kątem anonimowego badania ruchu na stronie w celu wyłącznie statystycznym;
  • Administrator Danych Osobowych może korzystać z pomocy osób trzecich świadczących usługi na podstawie umowy – w celu zlecania i przetwarzania płatności, ich siedziby usytuowane są wewnątrz, a także mogą być usytuowane poza terenem Unii Europejskiej, z takim wskazaniem, że podmioty te spełniają wymagania w zakresie wdrożonych rozwiązań chroniących dane osobowe użytkowników oraz zainteresowanych naszymi produktami.
  • informowania o ulepszeniach naszych produktów, treści na witrynach internetowych oraz wydarzeniach i innych materiałach promocyjnych, ale tylko wtedy, gdy chcesz otrzymywać tego rodzaju informację.

 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez nas umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej oraz przedwstępnej umowy sprzedaży.

Dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody oraz nie będą używane w celu profilowania. Nie gromadzimy Twoich danych w celu dalszego odpłatnego przekazywania ich podmiotom trzecim, natomiast w pewnych okolicznościach – wskazanych Tobie wyraźnie – podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Administrator Danych Osobowych poddaje przeglądom i uaktualnianiu stosowanych przez niego środków ochrony danych osobowych.

 

POUCZENIE O TWOICH PRAWACH

Masz pełne prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Twoich danych osobowych w tym wydawania kopii Twoich danych. Możesz żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz masz prawo do przenoszenia tych danych. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili. . Kontakt z Administratorem Danych Osobowych odbywa się poprzez wskazany powyżej adres – zarówno w formie wiadomości elektronicznej (biuro@osiedleprzywitosa.pl), telefonicznie ustnie (789118774) bądź w sposób tradycyjny przesyłką pocztową na adres (Bezpraw 1, 78-100 Kołobrzeg).

Administrator Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania udzieli Tobie za darmo informacji w zakresie, o których jako uprawniony zażądasz. Zawsze masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

INFORMACJA

Podstawą prawną w/w jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Ponadto, dane będą przetwarzane, zgodnie ze wskazanymi powyżej celami – przez wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych Osobowych osoby, które obowiązane są do zachowania tajemnicy. Dane przechowywane będą formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla wskazanych powyżej celów – w sposób zapewniający wystarczające gwarancje by przetwarzanie Twoich danych odpowiadało wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Administrator Danych Osobowych dokonuje okresowego przeglądu danych i zostają one każdorazowo usuwane po tym jak zawarta umowa zostanie w pełni zrealizowana.

Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora.

Administrator w celu ochrony danych osobowych prowadzi należyty nadzór nad ich przetwarzaniem w taki sposób, że zapewnia odpowiednie oprogramowanie antywirusowe, które minimalizuje ryzyko nieoporządzanego wycieku przetwarzanych danych. Zapewnia także odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w środowisku pracy.